Tudnivalók

Mi a TDK?

A TDK a Tudományos DiákKör rövidítése. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát. Mára ez átalakult, de a lényeg – az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka – megmaradt. A témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

Előnyök

 TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. Az egyik az erkölcsi siker, amit a házi – vagy különösen az országos – konferencián elért helyezés jelent, továbbá a részvétel plusz pontokat jelent a mesterképzésre és a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Ezeken felül a TDK dolgozat elkészítése során jelentős szakmai tapasztalatra lehet szert tenni. Ugyancsak fontos tapasztalat, hogy a TDK konferencia jó rákészülési és gyakorlási lehetőséget nyújt a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására. A kiváló dolgozatok pénzjutalomban is részesülnek, a kar, az egyetem és külső támogatók által felajánlott forrásokból.

A TDK témájának megválasztása

A kutatás témáját meghatározhatja az oktató, ha egy ajánlott témára jelentkezik a hallgató, vagy közvetlenül szólítja meg a téma iránt érdeklődő hallgató(ka)t. Az is előfordulhat, hogy személyes szimpátia alapján maga a hallgató keresi meg oktatóját és kéri meg egy tudományos téma kiírására. Ugyanakkor a hallgató is ajánlhat témát, akár személyes érdeklődés alapján, akár egy külső partnerrel történő együttműködés nyomán. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat születhet. Vigyázat: az MSc-s hallgatók BSc-s szakdolgozatukat nem adhatják be egy az egyben TDK dolgozatnak! Ennek biztosítása a konzulens erkölcsi felelőssége.

A TDK eredményének bemutatása

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME minden évben – rendszerint november első felében – TDK Konferenciát rendez. TDK konferencián az első- vagy másoddiplomás alapképzésben és mesterképzésben (nappali, levelező, távoktatási vagy esti formában) tanuló, aktív státuszú hallgatók vehetnek részt. A Konferencián való részvétel feltétele a jelentkezés, a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A konferencián az előadások témájuk szerint különböző szekciókba kerülnek besorolásra. Egy szekcióban jellemzően 5-12 dolgozatot mutatnak be egy szakmai zsűri és a téma iránt érdeklődők előtt. A konferencia előtt október végén jelenik meg a konferencia kiadványa, melynek elektronikus formája a TDK portálról vagy a karunk honlapjáról letölthető. A résztvevők és az érdeklődők innen tájékozódhatnak a végleges szekció besorolásról, az előadás helyszínéről és időpontjáról, a zsűri összetételéről. A páratlan években megrendezésre kerül az országos konferencia (OTDK), amelyre az előző két évi intézményi konferenciákon I-II. helyezést elért dolgozatokkal lehet jelentkezni. Ennek részleteiről az érdekeltek megfelelő időben értesülnek a kari TDK Bizottság titkárától.

Jelentkezés, határidők

A jelentkezés feltétele a téma megválasztása, a konzulensek felkérése és az érdemi munka befejezése. Jelentkezni az aktuális évi TDK konferenciára szeptember végén a BME TDK portálján keresztül lehet a jelentkező és konzulensei regisztrációja után. Az aktuális határidők a portál kezdőlapján kerülnek meghirdetésre. A Gépészmérnöki Kar által szervezett konferenciára vonatkozó információk a kar lógójára kattintva érhetők el. A jelentkezés a honlapról letölthető formátumban megfogalmazott egyoldalas összefoglaló feltöltésével történik meg, valamint a szekció besoroláshoz tett ajánlással. Tanszékünk jellemzően géptervező ill. terméktervező szekciót indít, de a benyújtott dolgozatok számától függően egyéb szekciók is lehetségesek (pl. formatervezés).

A dolgozat beadása

A dolgozatot 1 példányban kinyomtatva, fűzve vagy spirálozva kell leadni a konzulensnek október végén. Ő gondoskodik a bírálat elkészítéséről és továbbítja a tanszéki TDK-felelősnek. Emellett a dolgozat elektronikus verzióját (doc vagy pdf) fel kell tölteni a portálra!

Értékelés

A dolgozatot egy független bíráló adott szempontok alapján minősíti. A szempontok ill. a bírálati lap a portálról letölthető. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban zsűri előtt kell megtartani. A zsűri is pontoz. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a zsűri a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra. A pontszámok nem nyilvánosak, mivel azokat a szekció zsűri felülbírálhatja, de a bírálat tartalmát megismerhetik a jelöltek. A konferencia utáni napokban kerül sor az ünnepélyes eredmény hirdetésre, melyre hivatalos minden szerző, konzulens és más érdeklődő is. Az elért helyezéseket, odaítélt díjakat itt teszi közzé a kari TDK Bizottság, ill. a díjazottak és konzulenseik itt kapják meg az okleveleket. A pénzjutalmakat a hallgatók a Neptun rendszeren keresztül kapják meg a konferenciát követő hónapban.
Támogatók

Jelentkezés

Jelentkezés a kari TDK honlapon: https://tdk.bme.hu/GPK

Kérdés esetén forduljon a tanszéki TDK felelőshöz: Erdősné Sélley Csilla

Aktuális TDK ajánlatok

Sor‐

Téma

Témavezető

1

Hajtások, fokozatmentes hajtások

Dr. Csobán Attila, Dr. Bendefy András

2

Hallgatói verseny járművek tervezése, építése

Dr. Farkas Zsolt, Szűcs Marcell

3

Célgépek és berendezések tervezése

Dr. Nguyen Huy Hoang

4

Mérnöki rekonstrukció. Szerkezeti elemek optimálása és additív gyártása

Erdősné Sélley Csilla, Dr. Körtélyesi Gábor

5

Orvostechnikai berendezések fejlesztése, biomechanikai kutatások

Dr. Simonovics János, Dr. Krisch Róbert, Kardos Szilárd

6

Korszerű mezőgazdasági technológiák, berendezések, tervezési módszerek Dr. Kerényi György, Dr. Tamás Kornél, Dr. Rádics János

7

Szerkezetek és szerkezeti anyagok numerikus szimulációja

Dr. Goda Tibor, Dr. Zwierczyk Péter, Prof. Váradi Károly

8

Tervezési elméletek, tervezés módszertani aspektusai

Dr. Horák Péter, Dr. Szeghő Krisztina

9

 Innovatív termékek tervezése, formatervezés

Károsi Zoltán DLA, Fodor Lóránt DLA, Darabos Anita DLA, Varga András

10

Moduláris gépjármű enteriőr fejlesztése

Dr. Baka Ernő

11

Fémhabok tribológiai vizsgálata

Dr. Grőb Péter

12

SLS és FDM technológiával készült 3D nyomtatott alkatrészek tribológiai vizsgálata Dr. Grőb Péter

13

MoS2-os adalékok hatásának vizsgálata polimer mátrixban tribológiai szempontból Forányi Ferenc

14

Műszaki polimerek tribológiai vizsgálata

Forányi Ferenc